Selecteer een pagina

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOHNSON PETFOODS B.V.

gevestigd te Rosmalen, handelsregister ‘s-Hertogenbosch, nummer. 17272900

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop en verkoop, en in dat kader te verrichten diensten, waaronder het geven van adviezen. In deze voorwaarden wordt onder koper tevens verstaan de opdrachtgever tot het verrichten van diensten. Tussen ons en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden werd gecontracteerd zij ook op toekomstige transacties onverkort van toepassing zijn.

2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van ons en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van ons prevaleren.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten, brochures en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen doch in dat geval uitsluitend voor de uit de aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na deze datum van de aanbieding, onverminderd het recht om evidente fouten te corrigeren. Een order van koper, waaronder die welke bij een van onze vertegenwoordigers wordt geplaatst, zonder dat daaraan een daarop toegespitste aanbieding is voorafgegaan, wordt aangemerkt als te zijn tot stand gekomen naar aanleiding van een vrijblijvende aanbieding. Onze facturen zijn tevens een orderbevestiging. Reclames over facturen dienen binnen 3 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

2. De prijzen in onze aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn, in Euro, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, alsmede exclusief verzend-, vracht-, opslag-, bewakings-, administratie- en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Wij mogen prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, belastingen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

ARTIKEL 3: LEVERING

1. De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden.

2. Overeengekomen termijnen van levering zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij ons een in overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

3. De overeengekomen leveringstermijn kan door ons, zonder dat wij schadeplichtig worden, door een schriftelijke mededeling met ten hoogste vier weken worden verlengd. Koper heeft evenwel het recht om aan ons gemotiveerd mede te delen dat niet levering binnen de door ons genoemde termijn voor hem uiterst nadelig is. Alsdan zullen wij al het mogelijke doen om alsnog binnen de opgegeven termijn te leveren.

4. Wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen te leveren binnen de overeengekomen c.q. binnen voormelde verlengde termijn. Wij zijn gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

5. Tussen koper en ons overeengekomen leverbedingen worden, indien een definitie daarvan in de laatste publicatie door de Internationale Kamer van Koophandel van de lncoterms is opgenomen, deze bedingen overeenkomstig die definitie uitgelegd. In afwijking daarvan geldt dat de zaken steeds reizen voor rekening en risico van de koper. Een en ander lijdt uitzondering indien wij uitdrukkelijk levering franco adres koper zijn overeengekomen. In dat geval zijn de zaken voor ons risico tot het moment van aanlevering op het adres koper. In dat geval geschiedt niettemin het lossen van de zaak voor risico van de koper. Voor zijn risico is steeds de schade die wordt veroorzaakt door of ontstaan uit molest.

ARTIKEL 4: AFROEPCONTRACTEN EN CONTRACTEN ZONDER LEVERINGSTERMIJN

Hetgeen in deze voorwaarden met betrekking tot leveringen is bepaald geldt tevens voor iedere levering in het kader van een afroepcontract. Indien koper in het kader een afroepcontract niet binnen een overeengekomen termijn afroept, dan hebben wij het recht om na vruchteloze ingebrekestelling alle nog te leveren zaken -al dan niet onder het eisen van contante betaling- aan te bieden of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen. In het geval van verzuim met betrekking tot de betaling van een levering, hebben wij het recht om komende levering op te schorten of tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Indien geen termijn van levering is bepaald dan geldt een termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst, tenzij deze termijn niet verenigbaar is met de ons
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekende afneembehoeften van de koper, in welk geval een met die behoefte overeenstemmende termijn van toepassing is.

ARTIKEL 5: ZEKERHEID

Indien wij voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst duidelijke aanwijzingen verkrijgen omtrent zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een volledige nakoming van de verplichtingen van de koper mogen twijfelen, hebben wij het recht om van hem te eisen dat hij (extra) zekerheid naar onze keuze stelt en/of van hem contante betaling te eisen voor komende leveringen. Indien koper ondanks ingebrekestelling aan ons verlangen niet voldoet, dan mogen wij de overeenkomst ontbinden of de nakoming van onze verplichtingen opschorten totdat integrale betaling is gevolgd en/of al hetgeen koper aan ons verschuldigd is in een keer opeisen.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de door ons uitgeleverde of nog uit te leveren zaken gaat eerst op koper over zodra al onze vorderingen -ook die wegens enig tekort schieten door koper- uit hoofde van bestaande of toekomstige koopovereenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald. De voorbehouden eigendom gaat niet op koper over indien wij afstand doen van enige vordering op hem. Hij machtigt ons onherroepelijk om indien een derde de zaken voor hem houdt, aan die derde mede te delen dat hij die zaken voortaan voor ons moet houden, en, indien wij dat wensen, dat hij deze aan ons moet afgeven. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken niet in pand geven of die zaken op andere wijze laten strekken tot zekerheid voor de betaling van andere vorderingen dan die van ons.

ARTIKEL 7: BETALING

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door ons aangegeven wijze en plaats. Koper kan geen beroep doen op verrekening of opschorting. Indien wij aan koper een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is c.q. hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 procent (1%) per maand tot de dag der voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Geschillen met betrekking tot de levering laten steeds de betalingsverplichting van de koper onverlet.

2. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 250,00. Indien wij hogere kosten hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;

3. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar;

4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

ARTIKEL 8: OVERMACHT

Overmacht aan onze zijde heeft tot gevolg dat wij -dit naar onze keuze- onze contractuele verplichtingen niet behoeven na te komen en de overeenkomst voor het gedeelte dat niet is uitgevoerd kunnen ontbinden of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij verplicht zijn schadevergoeding aan koper te betalen. Als overmacht worden ondermeer beschouwd staking en/of ziekte van onze werknemers, een tekortkoming en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf, een en ander voorzover als gevolg van de omstandigheden (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd. Wij verplichten ons om zodra een of meer van genoemde omstandigheden zich voordoen koper daarvan op de hoogte te stellen en hem mede te delen hoe lang die situatie naar verwachting zal voortduren en welke consequentie wij daaraan binden.

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien door ons geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ons jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

2. Indien wij aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

ARTIKEL 10: KEURING EN RECLAME

1. De afgeleverde zaken dienen door koper terstond na inontvangstneming in ieder geval het geleverde te controleren op hoeveelheid en op de staat van de verpakking. Indien koper wat dit betreft wil reclameren dient hij ons onverwijld, bij voorkeur per telefax, ons op de hoogte te stellen. Koper dient ons in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.

2. Voorts dient koper binnen 10 werkdagen na aflevering van de zaak te onderzoeken of het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en zo nodig binnen deze termijn de geconstateerde gebreken schriftelijk aan ons te melden.

3. Indien het gaat om afwijkingen die in geen geval binnen de in de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient koper binnen 3 werkdagen nadat hij deze gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, althans binnen 3 maanden na levering, bij ons te reclameren.

4. Reclames die worden gedaan na de in dit artikel genoemde termijnen en/of na de in het vorige artikel genoemde termijn van 3 maanden na datum aflevering, hoeven wij niet in behandeling te nemen. Koper heeft in dat geval geen enkele vordering op ons.

5. Indien wij een dergelijke reclame toch in behandeling nemen dan dienen onze inspanningen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

6. Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame;

7. Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons op de wijze zoals door ons aangegeven;

8. Indien blijkt dat enige reclame ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, hebben wij het recht om de hieraan verbonden kosten aan koper tegen normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: ADVIEZEN

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de door ons te geven adviezen, dan hetgeen in het artikel “aansprakelijkheid” is bepaald. Adviezen worden geheel vrijblijvend en kosteloos gegeven.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
– koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
– koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ons op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschort, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst;

ARTIKEL 13: ANNULERING

1. Indien koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ons op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

2. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

ARTIKEL 14: INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behouden wij de rechten en bevoegdheden voor die wij toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

2. Alle door ons verstrekte stukken, reclamefolders, documentatie, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ons worden verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. De rechter in de vestigingsplaats van ons is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Op elke overeenkomst tussen koper en ons is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 16: DEPONERING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-Hertogenbosch onder nummer 17272900

GENERAL SALES AND DELIVERY CONDITIONS OF JOHNSON PETFOODS B.V.
having its registered office in Rosmalen, the Netherlands, listed in the register of the Chamber of Commerce in ‘s-Hertogenbosch , under number 17272900
ARTICLE 1: APPLICABILITY OF THESE CONDITIONS

1. The following conditions will apply to all offers and agreements of purchase and sale, and services to be performed in that context, including offering advice. In these conditions, buyer will also be understood to mean the party commissioning the performance of services. Once a contract is entered into between ourselves and the buyer subject to the applicability of the following conditions, these conditions will also apply in full to future transactions.

2. The applicability of general terms and conditions of the buyer will be expressly excluded, unless the parties have agreed otherwise in writing. If the general conditions of the parties are both applicable, and our conditions and those of the buyer are contradictory, the provisions of our general conditions will prevail.

3. If one or more provisions in these general conditions is or are invalid or is or are annulled, the other provisions of these general terms and conditions will continue to apply.

ARTICLE 2: CONCLUSION OF AGREEMENTS

1. Unless stated otherwise, our offers will be free of obligation. We will be entitled to revoke an offer made free of obligation up to and including the third working day following receipt of the acceptance. Prices referred to in official lists, brochures and advertisements will not bind us. That will, however, be the case if we state prices in an offer to the buyer, but in that case only for the period evident from the offer, or for no more than 30 days following the date of the offer, without prejudice to the right to correct evident mistakes. An order from the buyer, including orders placed with one of our representatives, without having been preceded by a specific offer, will be considered as being concluded further to an offer made free of obligation. Our invoices are also an order confirmation. Complaints about invoices must be submitted to us in writing within 3 working days of the invoice date, failing which the invoice will be considered to have been approved.

2. The prices in our offers/quotations will be valid for delivery ex warehouse, in euros (unless we state otherwise), exclusive of Dutch VAT, exclusive of government levies, as well as exclusive of dispatch costs, freight costs, storage costs, security costs, administration costs and packaging costs, unless expressly agreed otherwise.

3. We may pass on price increases if between the time of offer/acceptance and delivery price alterations of more than 5% have occurred with respect to, for instance, exchange rates, wages, raw materials, taxes, semi-manufactured goods or packaging material.

ARTICLE 3: DELIVERY

1. The buyer will be obliged vis-à-vis us to take immediate possession of the purchased item or the performance offered as soon as the item or performance is delivered or offered to the buyer.

2. Agreed delivery dates will never be deadlines, unless the contrary has been expressly agreed. Consequently, if items are not delivered on time, we must be issued with a default notice, and we must be given a reasonable period – to be determined in consultation with us – in which to perform as yet.

3. We may extend the agreed delivery period by no more than four weeks by a written notification, without being obliged to pay damages. However, the buyer will be entitled to inform us, stating the reasons, that failure to deliver within the period stated by us will be extremely detrimental to the buyer. In that case, we will do everything possible to deliver as yet within the stated period.

4. We will be entitled to deliver the items in parts within the agreed period or within the extended period referred to above. We will be entitled to invoice partial deliveries separately.

5. If a definition of delivery conditions has been included in the most recent publication of the International Chamber of Commerce Incoterms, delivery conditions agreed between us and the buyer will be interpreted in accordance with that definition. Contrary to the above, items will always be carried at the expense and risk of the buyer. All this will not apply if we have agreed carriage paid delivery to the buyer’s address. In that case, the items will be for our risk until the time of delivery to the buyer’s address. Nevertheless, the items will be unloaded at the risk of the buyer. Damage resulting from acts of war will always be for the buyer’s risk.

ARTICLE 4: ON-CALL CONTRACTS AND CONTACTS WITHOUT A DELIVERY PERIOD

The provisions in these conditions relating to delivery will also apply to every delivery in the context of an on-call contract. If, within the context of an on-call contract, the buyer fails to call within an agreed period, we will be entitled following an ineffective notice of default to offer all items still to be delivered – possibly requiring cash payment – or to dissolve the agreement, either wholly or in part, and to charge damages. In the event of failure to pay a delivery, we will be entitled to suspend the following delivery or to initiate out-of-court dissolution of the agreement. If no delivery period has been determined, a period of one month will apply following the conclusion of the agreement, unless this period is incompatible with the buyer’s purchasing requirement with which we were
familiar at the time that the agreement was concluded, in which case a period will apply corresponding to those requirements.

ARTICLE 5: SECURITY

If prior to or during the performance of the agreement we receive clear indications regarding a decline in the buyer’s creditworthiness that is such that we may reasonably doubt whether the buyer will comply in full with its obligations, we will be entitled at our discretion to demand security or additional security and/or cash payment for future deliveries. If the buyer, despite notice of default, does not comply with our wishes, we will be entitled to dissolve the agreement or to suspend fulfillment of our obligations until full payment has followed and/or to demand in full all that the buyer owes us.

ARTICLE 6: RETENTION OF TITLE
All deliveries will be effected subject to retention of title. The ownership of items delivered or still to be delivered will pass to the buyer only as soon as all our claims – including those resulting from any failure on the part of the buyer – by virtue of existing or future purchase agreements or work performed or to be performed have been paid in full. The title under retention will not pass to the buyer if we waive any claim against that buyer. If a third party is holding items for the buyer, the buyer will grant us irrevocable authorization to notify that third party that it must in future hold those items for us, and, if we so wish, that it must transfer those items to us. The buyer may not pledge the items covered by the retention of title and may not have them serve as security in any other way for the payment of claims other than ours.

ARTICLE 7: PAYMENT
1. Unless agreed otherwise, payment must be made within thirty days of the invoice date in a manner and at a place to be designated by us. The buyer may not invoke settlement or suspension. If we send the buyer a specification of what it owes us or what we owe it, that specification will also serve as a settlement statement. As soon as the payment period has expired, the buyer will be in default without any further notice being required and will owe interest of 1% in respect of the outstanding amount from the expiry date until the date of settlement. At the end of a period of one year in each case, the amount on which the statutory interest is calculated will be increased by the interest owed for that year. Disputes relating to delivery will never prejudice the buyer’s payment obligation.

2. If the buyer is in default or breach in fulfilling its obligations or fulfilling them on time, all reasonable costs for obtaining settlement out of court will be charged to the buyer. The collection costs will be calculated in accordance with the collection rate advised in collection cases by the Netherlands Bar Association [Nederlandse Orde van Advocaten], subject to a
minimum of EUR 250. If we have incurred higher costs which were reasonably necessary, these costs will also be eligible for reimbursement.

3. In the event of a winding-up, involuntary liquidation or a petition for such, admission of the buyer to statutory composition by virtue of the Dutch (Natural Persons) Composition Act [Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen], attachment or a suspension of payments, provisional or otherwise, on the part of the buyer, our claims against the buyer will be due and payable forthwith.

4. Payments will first be deducted from the costs, and then from any outstanding interest and finally from the principal amount and the accrued interest.

ARTICLE 8: FORCE MAJEURE

Any force majeure on our part will, at our discretion, have the consequence that we will not be obliged to fulfill our contractual obligations and that we may dissolve that part of the agreement that has not been performed or suspend the performance of such, without us being obliged to pay damages to the buyer. Force majeure will be considered to include strikes and/or illness on the part of our employees, a failure and/or force majeure on the part of our suppliers, transporters or other parties involved with the agreement, traffic standstills, natural disasters, war and/or mobilization, impediments imposed by any government, fire and other accidents at our company, all in so far as the circumstance results in the fact that performance or further performance of the agreement cannot reasonably be desired of us. As soon as one or more of the circumstances referred to above occurs or occur, we undertake to notify the buyer thereof and to inform the buyer how long the situation is expected to continue and what we consider the consequences to be.

ARTICLE 9: LIABILITY

1. If items delivered by us are defective, our liability vis-à-vis the buyer will be limited to what is arranged in these conditions.

2. If we are liable for direct damage, that liability will be limited to no more than the amount to be paid by our insurer, or at least to no more than the invoice amount, or at least to that part of the agreement to which the liability relates.

3. We will never be liable for indirect damage, including consequential loss, loss of profits, missed savings and damage due to a halt in business operations.

4. The liability limitations included for direct damage in these conditions will not apply if the damage is attributable to gross negligence or an intentional act or omission by us or one of our employees.

ARTICLE 10: INSPECTION AND COMPLAINTS

1. Immediately upon taking possession of the items delivered, the buyer must in any event inspect the quantity and the condition of the packaging of the items. If the buyer wishes to lodge a complaint following the inspection, it should notify us immediately, preferably by fax. The buyer must give us the opportunity to investigate the complaint or to instruct others to do so.

2. In addition, the buyer must investigate within 10 days of delivery whether the item corresponds to the agreement, and if necessary notify us in writing within this period of any defects discovered.

3. If defects are involved that could not in any case have been discovered within the period referred to in the two previous paragraphs, the buyer must submit a complaint to us within three working days of discovering these defects or after these defects could have reasonable have been discovered, or at least within 3 months of delivery.

4. We will not be obliged to deal with complaints submitted following the periods referred to in this article and/or following the period of 3 months after the date of delivery referred to in the previous paragraph. In that case, the buyer will have no claim whatsoever against us.

5. Should we nevertheless deal with such a complaint, our efforts must, unless expressly agreed otherwise, be considered a service without any acceptance of liability.

6. If the buyer has been shown a model, it will be presumed to have been shown only as an indication without the item having to correspond to that model, unless it has been expressly agreed that the item will correspond to such. Deviations in color may never give rise to any complaint.

7. Even if complaints are submitted on time, the buyer will remain obliged to take possession of and pay for the items purchased. If the buyer wishes to return defective items, such may only take place only with our prior written permission and in the manner designated by us.

8. If the complaint is well-founded, we will take back the items sold.

9. If it appears that any complaint has been wrongly lodged and we have performed work or delivered items within that context, we will be entitled to charge the buyer the costs involved at our normally applicable prices.

ARTICLE 11 WARRANTY

1. We will issue no warranty whatsoever relating to the composition of the item sold.

2. If we issue a warranty for an item manufactured by a third party, this warranty will be limited to the warranty issued by this third party.

3. The manufacturer will be liable at all times for the composition of the sold item. Complaints about the composition of the sold item or materials used will be passed on to the manufacturer.

4. If the delivered item contains material and/or manufacturing defects, we will take back the delivered item within 3 months, unless the defect has occurred as a result of inexpert, careless or improper use or if, without our written permission, alterations have been made to the item by the buyer or third parties or attempts have been made to make such alterations or the item has been used for purposes for which it was not intended.

5. As long as the buyer fails to meet its obligations arising from the agreement concluded between the parties, it cannot invoke this warranty stipulation.

ARTICLE 12: ADVICE

We will accept no liability for advice to be given by us, other than what is stipulated in the “liability” article. Advice will be given free of obligation and free of charge.

ARTICLE 13 SUSPENSION AND DISSOLUTION

1. We will be entitled to suspend the fulfillment of our obligations or to dissolve the agreement, if:
– the buyer fails to fulfill its obligations arising from the agreement, or fails to fulfill them on time or in full;
– following the conclusion of the agreement, we learn of circumstances that provide good reasons to fear that the buyer will not fulfill its obligations, or not fulfill them on time or in full. In the event that good reasons exist to fear that the buyer will only partly fulfill its obligations or will not fulfill them properly, the suspension will only be allowed in so far as the failure justifies such; or
– the buyer was requested at the conclusion of the agreement to provide security for fulfillment of its obligations arising from the agreement and this security is not forthcoming or is insufficient. As soon as security has been provided, the right to suspend will lapse, unless such fulfillment is delayed as a result.

2. In addition, we will be entitled to suspend the agreement or instruct others to do so if circumstances occur that are of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or can no longer be desired in accordance with standards of reasonableness and fairness or if any other circumstances occur that are of such a nature that unamended maintenance of the agreement may no longer be reasonably expected.

3. If the agreement is dissolved, our claims against the buyer will be immediately due and payable. If we suspend the fulfillment of our obligations, we will retain our claims in law and arising from the agreement.

ARTICLE 14 CANCELLATION

1. If, following the conclusion of an agreement, the buyer wishes to cancel that agreement, 10% of the order price (inclusive of Dutch VAT) will be charged as cancellation costs, without prejudice to our right to claim full damages including loss of profit.

2. Cancellation must be effected by registered letter.

ARTICLE 15 INTELLECTUAL PROPERTY AND COPYRIGHT

1. Without prejudice to the other stipulations in these conditions, we will retain the rights and powers vested in us on the basis of the Dutch Copyright Act [Auteurswet] and intellectual property law.

2. All documents, advertising material, documentation, agreements, designs, sketches, drawings, software, etc., provided by us are intended to be used exclusively by the buyer, and may not be copied, sold, rented, made public or brought to the attention of third parties by the buyer without our prior permission, unless the nature of the items provided dictates otherwise.

ARTICLE 16 APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURT

1. The court in the place where we have our registered office will be exclusively competent to take cognizance of disputes. Nevertheless, we will be entitled to submit the dispute to a competent court according to the law.

2. All agreements between the buyer and us will be governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) [Weens Koopverdrag] will be expressly excluded.

ARTICLE 17 FILING OF THE CONDITIONS

These conditions are filed at the office of the Chamber of Commerce and Industry in ‘s-Hertogenbosch under number 17272900

 

Johnson Petfoods

Saffierborch 14
5241 LN Rosmalen
Nederland
tel: +31-(0)73 522 0873
fax: +31-(0)73 523 6569
email: info@johnsonpetfoods.nl

CUSTOMER CARE

Mocht u vragen hebben over onze producten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze afdeling Customer Care is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 13.00 uur.

Het telefoon nummer van de afdeling Customer Care is: 073 – 522 4255

Vind ons op social media

Blijf op de hoogte via de verschillende social media kanalen.